समाचार तथा सूचना


आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयनको द्वैमासिक प्रगति समीक्षाका निर्णयहरु

प्रकाशित मिति : 2017-10-08

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को

बजेट कार्यान्वयनको द्वैमासिक प्रगति समीक्षाका निर्णयहरु

 

  • आयोजना कार्यान्वयनको लागि निकायगत कार्ययोजना(Project Implementation Action Plan)तर्जुमा गरी Website मा राख्ने/सार्वजनिक गर्ने ।
  • आम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्ने  ।
  • योजना कार्यक्रम सहजीकरण फ्रेमवर्क बनाई निरन्तर Follow up को व्यवस्था मिलाउने ।
  • राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजनाबाट तयार भएका भू-उपयोग नक्सा/डाटा हरुको Independent Assessment गरी भू-उपयोग कार्यान्वयन गर्ने कार्य अगाडी बढाउने ।
  • LRIMS प्रणालीबाट खण्डिकृत आंकडा आउने गरी सफ्टवेयर परिमार्जन गर्ने ।
  • भूमिसुधार कार्यक्रम अन्तरगत मुक्त कमैया पुनस्थापना कार्य यसै आ.व.मा समपन्न गर्ने, मुक्त हलियाको कार्यक्रमलाई तिब्रता दिने र मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गर्न यथासीघ्र जिल्लाहरुमा परिचयपत्र र नामावली पठाउने ।
  • पूँजिगत बजेटको उच्चतम परिचालन गर्ने ।

 

 

।। समाप्त ।।