News and Notices


मन्त्रालय र अन्तर्गतका असल अभ्यासको सार्वजनिकरण

Submit Date : 2016-08-24

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुवाट भएका असल अभ्यासको सार्वजनिकरण वेभसाइटमा राखिएको छ । 

 

For Download : Click Here