भूमिसुधार कार्यालय


भूमिसुधार कार्यालयमा दिने निवेदन/ दर्खास्तको ढाँचा 

क्र. सं. विषय 
१. मोही हक नामसारीको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
२. मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँडका लागि जग्गावाला र मोहीले दिने संयुक्त निवेदनको ढाँचा
३. मोही लागेको जग्गा बाँडफाँडका लागि जग्गावालाले दिने निवेदनको ढाँचा
४. मोही लागेको जग्गा बाँडफाँडका लागि मोहीले दिने निवेदनको ढाँचा
५. बाली भराई मोही निष्कासनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
६. मोही लगत कट्टा गर्नका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
७. बाली धरौटी राख्नको लागि दिने दर्खास्तको ढाँचा
८.  बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने जग्गाको मूल्य बुझाउने म्याद थपका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
९.  जग्गा वापतको रकम धरौटी राख्नका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
१०.  बाँडफाँड भएको जग्गा लिलाम गराउनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
११.  जग्गाको मूल्य वापत राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाउनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
१२.  लिलाम गर्दा प्राप्त भएको बढी रकम फिर्ता पाउनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
१३.  कुत वापत राखेको धरौटी पाउनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
१४.  मिसिल संलग्न कागजातको प्रतिलिपि पाउनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
१५.  मिसिल संलग्न कागजात बाहेक अन्य कागजातको प्रतिलिपि पाउनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
१६.  म्याद तारिख थामी पाउनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
१७.  आफ्नो मुद्दा आफै सकार गर्नको लागि दिने निवेदनको ढाँचा