कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा


यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको समयानुकूल संगठन संरचना तथा दरवन्दी परिमार्जन/पुनरावलोकनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धीत निकायबाट स्वीकृति र निर्णय भै आए वमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, पदस्थापन र काज सम्बन्धी कारवाही उठान गर्ने र सोको निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको स्वदेशी तथा वैदेशिक अध्ययन, तालीम, गोष्ठी, सेमिनार,बैठक र अन्तरक्रियामा सहभागिता सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने, मनोनयन गर्ने र विदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कारवाही उठान गरी निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत विभाग, कार्यालयहरुमा रिक्त रहेका पदहरु पूर्तिको लागि सम्बन्धीत निकायमा माग गर्ने गराउने एवम् पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरी गराई नियमानुसार छनौट भई आएका कर्मचारीहरुको नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्न कारवाही चलाउने र निर्णय भै आए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको दण्ड सजाय, प्रोत्साहन पुरस्कार,राजिनामा वा अन्य कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विषयहरुको आधिकारिक राय सहित माथिल्लो तहमा पेश गरी निर्णय भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने।
 • कर्मचारी नयाँ भर्ना वा वढुवा भएपछि मन्त्रालयको कामको जानकारी दिने र प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वीकृत कार्य विवरण दिई निस्सा लिने।
 • प्रशासन शाखासँग सम्बन्धीत विषयको मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने र निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता एवम् सम्बद्धता निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम काम कारवाही सम्पादन गर्न आवश्यक पहल एवम् प्रकृया अगाडि वढाउने र निर्णय भए वमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको कार्य विवरणको समीक्षा गर्ने, सो बमोजिम जिम्मेवारी तोक्ने र तत् सम्बन्धमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न राय सुझाव सहित आवश्यक सिफारिस गर्ने।
 • साविकमा परिवर्तन इकाईले गरी आएका कार्यहरु समेत सम्पादन गर्ने।
 • मन्त्रालयबाट गर्नु पर्ने तर अन्य शाखाहरुलाई नतोकिएका र निर्दिष्ट नगरीएका सबै कार्यहरु गर्ने।
 • प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • मन्त्रालयको भौतिक एवम् सवारी साधनहरुको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
 • मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हाजिरीरेकर्ड राख्‍नुका साथै तलवी प्रतिवेदन पारित गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने।
 • मन्त्रालयको मालसामान खरिद, दाखिला, खर्च र लिलाम विक्री सम्बन्धी कार्यका साथै सोको अभिलेख राखी समयमै जिन्सी निरीक्षण गर्ने, गराउने।
 • मन्त्रालयको सम्पूर्ण सरसफाई एवम् पालो पहरा तोक्नुका साथै तत् सम्बन्धमा निरन्तर रुपमा ध्यान पुर्‍याउने।
 • मन्त्रालयको निजी सचिवालयहरुमा कर्मचारीहरुको खटन पटन लगायत शाखा/महाशाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको शाखा सरुवाको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही उठान गरी निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
 • मन्त्रालय अन्तर्गत तोकिएको संस्थानको राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारवाही अघि वढाउने र निर्णय भै आए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने।
 • मन्त्रालयको दर्ता चलानी एवम् हेल्प डेस्क (सोधपुछ कक्ष) मा जुनसुकै बखत खटिने गरी आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने।
 • अन्यत्रबाट काज वा सरुवा भई आउने कर्मचारीहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म  मन्त्रालयमा हाजिर गराउने, सो को अभिलेख राख्‍ने र सम्बन्धीत निकायमा सोको जानकारी  पठाउने।
 • सवारी साधनहरुलाई तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही इन्धनको कुपन प्रदान गर्ने गराउने।
 • सवारी चालकहरुको खटनपटन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
 • अन्य भैपरी आउने कार्यहरु गर्ने।