Administrative Reform Unit


यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् l

क.  मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम सम्बन्धी कानून, नीति र कार्यविधि निर्माण एवम् सुधारका लागि सूचना सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने,

ख.  मन्त्रालय सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि सुधारकालागि निरन्तर रुपमा क्रियाशिल रहने,

ग.    सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताहरुको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्य सम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने,

घ.   शासकिय सुधारको सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरक्रियाहरु सञ्चालन गर्ने, गराउने,

ङ.    शासकीय सुधारलाई शासन व्यवस्थाको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गर्ने,

च.   सार्वजनिक सेवा वितरण र शासकिय सुधारको सम्बन्धमा अवलोकन र अनुगमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीलाई मितव्ययी,दक्ष र जनमुखी बनाउने ।

छ.  मन्त्रालय र अन्तरगत सम्पादित हुने कार्यका अतिरिक्त सेवाग्राहीले फोन, फ्याक्स, ईमेल, टोलफ्रि नं. बाट दिएका उजुरी गुनासोका सम्बन्धमा निर्देशन गर्ने

ज.   उजुरी गुनासो वा सूचनाको कानून बमोजिम समाधान गर्नु पर्ने विषयमा यथाशिघ्र प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गर्ने

झ.  उजुरी गुनासो वा सूचनाको गाम्भिर्यता र आवश्यकता हेरी स्थलगत निरीक्षण समेत गरी तुरुन्त आवश्यक कारवाही अगाडी वढाउन निर्देशन दिने,

ञ.   आवश्यकता अनुसार समय समयमा मन्त्रालय अन्तरगत सेवा प्रदायक निकायहरुको आकस्मिक निरीक्षण गरी अनियमितता भए गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिने ।

ट.    सेवा प्रदायक कार्यालयहरुमा स्वच्छ कार्य वातावरण वनाउन लगाउने ।

ठ.   वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यको संयोजन गर्ने ।

ड.    चौमासिक रुपमा विषयगत प्रकाशनका लागि संयोजन गर्ने ।